Deuteronomy (sermon series)

[buzzsprout episode=’241485′ player=’true’][buzzsprout episode=’243710′ player=’true’][buzzsprout episode=’245920′ player=’true’][buzzsprout episode=’248025′ player=’true’]

Acts: Empowered

[buzzsprout episode=’169439′ player=’true’][buzzsprout episode=’172765′ player=’true’][buzzsprout episode=’193481′ player=’true’][buzzsprout episode=’205833′ player=’true’][buzzsprout episode=’207718′ player=’true’][buzzsprout episode=’209596′ player=’true’][buzzsprout episode=’211493′ player=’true’][buzzsprout episode=’213411′ player=’true’][buzzsprout episode=’219144′ player=’true’][buzzsprout episode=’221002′ player=’true’][buzzsprout episode=’223045′ player=’true’]